Algemene Voorwaarden


Artikel 1: Giebels  Advocaten
Het samenwerkingsverband Giebels Advocaten bestaat uit natuurlijke personen.

Artikel 2: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die cliënten aan Giebels Advocaten verstrekken. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.

Artikel 3: Opdrachten
3.1.

Opdrachten worden steeds geacht te zijn gegeven aan en aanvaard door de individuele advocaat die schriftelijk aan de cliënt de opdrachtbevestiging doet toekomen.

3.2.
De werking van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijke Wetboek wordt uitgesloten.

Artikel 4: Uitvoering opdrachten
4.1.
De uitvoering van alle opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Giebels Advocaten is nimmer verplicht een opdracht aan te nemen.

4.2.
Derden kunnen aan de inhoud van de door Giebels Advocaten verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart Giebels Advocaten tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verbandhoudende met de door Giebels Advocaten ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

4.3.
Giebels Advocaten zal zich inspannen het door opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken, maar garandeert nimmer dat dit resultaat wordt bereikt. Giebels Advocaten zal bij de uitvoering van de werkzaamheden handelen op de wijze die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht, met inachtneming van de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

4.4.
De goede voortgang van het proces waarin de opdrachtgever en Giebels Advocaten zich bij de uitvoering van de opdracht begeven is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Van de opdrachtgever wordt daarom onder meer verwacht dat deze steeds tijdig en voor Giebels Advocaten zo efficiënt mogelijk alle informatie aanreikt die nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever dient Giebels Advocaten steeds onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die van belang zijn of kunnen zijn voor de opdracht.

Artikel 5: Honorarium en kosten
5.1.

Opdrachtgever is aan Giebels Advocaten een honorarium, alsmede een vergoeding voor gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Giebels Advocaten
gebruikelijke tarieven, berekeningsmethoden en werkwijzen.

5.2.
Tenzij schriftelijk anders is overeenkomen, wordt het honorarium berekend aan de hand van de door de behandelend persoon of de behandelende personen aan de opdracht bestede tijd (uren) volgens het binnen Giebels Advocaten gehanteerde tijdschrijfsysteem, vermenigvuldigd met de uurtarieven van die personen zoals deze door Giebels Advocaten zijn vastgesteld voor of tijdens de opdracht. Giebels Advocaten is gerechtigd deze uurtarieven periodiek aan te passen.

5.3.
De uurtarieven zijn altijd exclusief BTW en zijn mede afhankelijk van het belang van de zaak en de vereiste spoedeisendheid.

5.4.
Naast het honorarium is de opdrachtgever aan Giebels Advocaten verschuldigd de verschotten die bestaan uit:

De te specificeren kosten, waaronder, maar daartoe niet beperkt, griffierechten, deurwaarderskosten, procureurskosten, kosten rolwaarneming, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, vertaalkosten, kosten van uittreksels e.d. Deze verschotten zijn gedeeltelijk met BTW belast en gedeeltelijk onbelast.

Een vaste van vergoeding van niet eenduidig te specificeren kantoorkosten zoals portokosten, telefoonkosten, faxkosten e.d., welke forfaitair zijn vastgesteld op 5% van het honorarium, te vermeerderen met BTW.

5.5.
Giebels Advocaten laat haar declaraties vergezellen van een specificatie van de aan de declaratie ten grondslag liggende door de behandelde personen aan de opdracht bestede tijd overeenkomstig het binnen Giebels Advocaten gehanteerde tijdschrijfsysteem.

Artikel 6: Betalingen
6.1.

Tenzij anders overeengekomen dienen declaraties van Giebels Advocaten zonder aftrek, korting, opschorting of verrekening betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum.

6.2.
Giebels Advocaten is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening van de opdrachtgever één of meerdere voorschotbetalingen te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is Giebels Advocaten na voorafgaande aankondiging gerechtigd haar werkzaamheden niet aan te vangen, deze op te schorten, dan wel te staken. Betaalde voorschotten zullen bij tussentijdse declaraties, dan wel bij de einddeclaratie worden verrekend.

6.3.
Reclames over een declaratie, zowel met betrekking tot de hoogte daarvan als anderszins dienen op straffe van verval bij Giebels Advocaten schriftelijk te worden ingediend binnen 14 dagen na factuurdatum.

6.4.
Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is de opdrachtgever met ingang van de daaropvolgende dag van rechtswege in verzuim en is hij wettelijke rente verschuldigd over het volledige bedrag van de betreffende declaratie. Kosten ter verkrijging van voldoening van de declaratie buiten rechte zijn voor rekening van opdrachtgever.

6.5.
Opdrachtgever stemt ermee in dat Giebels Advocaten haar declaraties verrekent met gelden die zij al dan niet middels de Stichting Beheer Derdengelden Giebels Advocaten voor opdrachtgever in depot houdt, voorzover deze gelden zonder belemmering aan opdrachtgever kunnen worden uitbetaald.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1.

De aansprakelijkheid van Giebels Advocaten, haar werknemers en medewerkers voor eventuele beroepsfouten is steeds beperkt tot een bedrag of de bedragen waarop de door Giebels Advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Giebels Advocaten onder die verzekering draagt. De inhoud en de voorwaarden van deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn in overeenstemming met de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt.

7.2.
Voor schade als gevolg van opschorting van de werkzaamheden op grond van artikel 6.2. is Giebels Advocaten nimmer aansprakelijk.

Artikel 8: Inschakeling van derden
8.1.

Giebels Advocaten is bevoegd om in samenhang met de uitvoering van de opdracht namens en op kosten van opdrachtgever diensten van derden te betrekken, zoals bijvoorbeeld van procureurs, rolgemachtigden, deurwaarders, gespecialiseerde adviseurs en/of deskundigen.

8.2.
De keuze van een door Giebels Advocaten in te schakelen derde zal geschieden met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid en waar in redelijkheid geboden in overleg met opdrachtgever. Giebels Advocaten is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen van een ingeschakelde derde, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Giebels Advocaten.

8.3.
Het is mogelijk dat derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Giebels Advocaten gaat er vanuit en bedingt zonodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 9: Toepasselijk recht
Op alle opdrachten verstrekt aan Giebels Advocaten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10: Klachten- en geschillenregeling
10.1.

Giebels Advocaten neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief alle declaratiegeschillen, zullen worden beslecht conform het reglement Geschillencommissie Advocatuur. Giebels Advocaten kan tevens onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.

10.2.
Alvorens een klacht kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur, zal de klacht binnen een klachtprocedure door Giebels Advocaten worden behandeld. Daarbij wordt tevens met de opdrachtgever afgesproken hoe de klacht zal worden behandeld. Hiertoe is een  kantoor klachtenreglement opgesteld, dat voor de opdrachtgever ter inzage ligt.

10.3.
Opdrachtgever dient zijn klacht aan Giebels Advocaten voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennisnam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.

10.4.
Giebels Advocaten zal een oplossing voor het gerezen probleem binnen één maand na binnenkomst van de klacht schriftelijk aan opdrachtgever uiteenzetten. Mocht de klacht niet binnen één maand of niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kan de opdrachtgever zijn klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Voor particuliere opdrachtgevers geldt dat zij gerechtigd zijn om binnen één maand, nadat Giebels Advocaten de klacht heeft afgehandeld, schriftelijk aan Giebels Advocaten kenbaar te maken dat zij voor beslechting van het geschil door de gewone rechter kiezen.

10.5.
Opdrachtgever kan zijn klacht tot uiterlijk 12 maanden na de schriftelijke reactie van Giebels Advocaten indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur, bij gebreke waarvan deze klachtmogelijkheid vervalt.

10.6.
De geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak bij wege van arbitraal vonnis over een zakelijke dienstverlening. Is sprake van dienstverlening aan een particuliere cliënt dan voorziet haar reglement in bindend advies. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet dan is op de incasso ook arbitrage van toepassing.

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van alle soorten declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000. Hogere schadeclaims kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer de hoogte van de claim beperkt is tot € 10.000,00 en schriftelijk afstand wordt gedaan van het meerdere.

Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan € 10.000. Dit betekent dat in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schadeclaim van meer dan € 10.000 geen beroep kan worden gedaan op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur.

10.7.
De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van indiening van de klacht bij de Geschillencommissie. Het Reglement Geschillencommissie Advocatuur kan worden opgevraagd bij: Geschillencommissie Advocatuur, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

10.8.
De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.